Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie

2021-04-01 0746
Art. czytany: 830 razy

Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Sztabin

z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Sztabin z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 5444).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Marcin Grzenda