Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztabinie

2021-04-15 0930
Art. czytany: 2087 razy

Alkohol - leczenie uzależnienia

Zgodnie z zarządzeniem nr 45/2019 Wójta Gminy Sztabin z dnia 29 marca 2019 r. została powołania pięcioosobowa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztabinie.
W zakresie swojej działalności ma ona między innymi obowiązek podejmowania działań na rzecz osób i rodzin z problemem alkoholowym.

Przejdź do Zarządzenia nr 45/2019 Wójta Gminy Sztabin z dnia 29 marca 2019 r.


Jak rozpocząć procedurę zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego?


Leczenie uzależnienia w Polsce co do zasady jest dobrowolne, ale w pewnych przypadkach przymus leczenia może być nałożony w formie postanowienia sądowego. Przepisy dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowani w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 poz. 2151ze zm.).

Właściwym do rozpatrywania spraw o przymusowe leczenie z nałogu alkoholowego dla mieszkańców gminy Sztabin jest:


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sądu Rejonowego w Augustowie,
ul. Młyńska 59, 16-300 Augustów


Złożenie wniosku do sądu przez osobę prywatną jest niemożliwe. Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.

Osoba zgłaszająca problem (najlepiej kiedy jest to dobrze znający sprawę członek najbliższej rodziny) powinna złożyć wniosek do:


Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Sztabinie działającej przy
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztabinie,
ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin


Należy jednak przy tym pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na przymusowe leczenie gminne komisje mogą kierować osoby, które w związku ze swoją chorobą alkoholową:
• powodują rozkład życia rodzinnego,
• powodują demoralizację nieletnich,
• systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
• uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny


Uwaga !!!
Jeśli osoba zgłaszająca zastrzeże sobie anonimowość, członkowie Komisji nie podadzą jej danych osobie zgłaszanej.


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztabinie zaprasza na spotkanie osobę, której dotyczy złożony wniosek. Jeśli osoba ta zgłosi się na spotkanie członkowie Komisji przeprowadzają z nią rozmowę na temat szkód, jakie powoduje nadużywanie alkoholu, motywują do podjęcia leczenia odwykowego, ale najpierw do zdiagnozowania swojego problemu np.: w poradni odwykowej.

Jeśli osoba ta nie zgłosi się na zaproszenie, wzywa się ją ponownie. W przypadku dwukrotnego braku stawiennictwa jest kierowana na badanie do biegłych sądowych: psychologa i psychiatry.

W dalszej kolejności Komisja składa wniosek o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Augustowie. W oparciu o opinię biegłych sądowych Sąd wydaje postanowienie o sposobie leczenia z nałogu: terapia odwykowa w szpitalu (stacjonarna) lub w poradni (ambulatoryjna).


Uwaga !!!

Czas działa na niekorzyść osób nadużywających alkoholu i ich rodzin.
Alkohol niszczy życie całej rodziny alkoholika, który jest nieprzewidywalny, rozdrażniony bez powodu, z czasem staje się agresywny i to bez względu na to czy w danej chwili jest pijany czy trzeźwy. Alkoholik i jego sprawy stają się całym światem ich rodzin. Alkohol jest w centrum spraw domowych, a wszystko inne znika lub schodzi na dalszy plan. Dzieci muszą sobie radzić same i nie powinny sprawiać kłopotów, żyją w strachu i nie mają żadnego wpływu na przerwanie swojego cierpienia. Dlatego też trzeźwa osoba dorosła powinna jak najwcześniej złożyć do Gminnej Komisji wniosek o zmotywowanie osoby nadużywającą alkoholu do podjęcia leczenia.