Deklaracja dostępności serwisu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie

2022-03-30 0803
Art. czytany: 1014 razy

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie: gopssztabin.bip.gov.pl


Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej dużej aktualizacji:


Stan dostępności cyfrowej


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:  • pochodzą z różnych źródeł,

  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


W przypadku potrzeby komunikacji w jednej z trzech form: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), prosimy o przesłanie wiadomości na adres: sekretariat@gops-sztabin.pl w celu ustalenia terminu i miejsca spotkania, podczas którego odbędzie się komunikacja w języku migowym.


Przygotowanie deklaracji dostępności


Data sporządzenia deklaracji: .


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Data ostatniego przeglądu deklaracji: .


Skróty klawiaturowe


Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym sekretariat@gops-sztabin.pl Kontaktować można się także
dzwoniąc na numer telefonu 876 412 451. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Koordynator do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztabinie:  • Magdalena Klimaszewska
    tel: 87 64 10 203 wew. 4; 87 64 12 451;
    e-mail: sekretariat@gops-sztabin.pl


Dostępność architektoniczna


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin


Przed budynkiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku jest jedno wejście, które nie posiada podjazdu dla wózków. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Przy wejściu do budynku na parterze znajduje się dzwonek dla osób poruszających się na wózku, wówczas pracownik schodzi do klienta. W budynku nie ma windy oraz toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku znajdują się oznaczenia w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztabinie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.


Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Sztabinie

Dorota Barbara Salik