Plakat
OGŁOSZENIE

2023-03-01 1348
Art. czytany: 547 razy

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Ogłoszenie o naborze do programu

„Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie informuje, iż przystąpił do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. W związku z tym, poszukujemy osób potrzebujących wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym posiadających orzeczoną niepełnosprawność oraz osób, które mogłyby świadczyć usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Szczegóły przystąpienia do programu zawarte są na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

Program zapewni wsparcie następującym osobom w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

1) dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.