(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Menu:
Menu ogólne
Aktualności
Wnioski do pobrania
EPUAP
Kontakt
Ogłoszenia o pracę
RODO - klauzule informacyjne
Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Archiwum
Dostępność
Deklaracja dostępności
Prawo lokalne
Statut
Zarządzenia
Dane statystyczne
Ocena zasobów pomocy społecznej
Sprawozdania finansowe
Formy pomocy
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Asystent rodziny
Czyste powietrze
Dodatek osłonowy
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Fundusz alimentacyjny
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę
Karta Dużej Rodziny
Komisja Alkoholowa
Opieka wytchnieniowa
Pomoc społeczna
Przeciwdziałanie przemocy
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Stypendium o charakterze socjalnym
Świadczenia rodzinne
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Program "Wspieraj Seniora"
Świadczenie wychowawcze
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie finansowe 2023
» Bezpłatne komputerowe badanie wzroku
» Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Program 2023
» MAMMOGRAFIA
» Rehabilitacja psychiatryczna
Ilość wiadomości z działu 'Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020': 5
Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Program 2023

Pomoc żywnosciowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie prowadzi kwalifikację osób do pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Program 2023
w ramach którego dystrybucję żywności będzie prowadziło Koło Gospodyń Wiejskich Jastrzębna - Ostrowie.


Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 2 056,40 zł

- dla osoby w rodzinie - 1 590 zł

Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy domowej;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) (uchylony)
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Link do wytycznych:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

https://bankizywnosci.pl/


Data wprowadzenia: 2024-04-10 1241
Data upublicznienia:
Art. czytany: 171 razy

» informacja - rozmiar: 48860 bajtów
Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Klimaszewska Magdalena
PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE na POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE na POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 (FEPŻ) to program współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS ( EFS+) oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących. Następca POPŻ zatwierdzony przez Komisję Europejską: 12 grudnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ). Program będzie realizowany przez najbliższe 7 lat – do 2029 r., a jego łączny budżet to aż 583 mln EUR. FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach którego wsparcie w postaci paczek żywnościowych lub posiłków otrzymywało średnio ponad 1,3 mln odbiorców rocznie – osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, a ok. 150 tys. z nich uczestniczyło dodatkowo w różnych działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego. FEPŻ to jeden z programów krajowych, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zgodnie z Umową Partnerstwa na lata 2021-2027. Za wdrażanie Programu odpowiada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca. W ramach Programu będą realizowane następujące operacje: • Zakup żywności dostarczanej do magazynów organizacji partnerskich w celu dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących. • Wsparcie organizacji partnerskich w realizacji dystrybucji żywności, w tym w obszarze transportu, magazynowania i administracji. • Realizacji działań towarzyszących dla odbiorców pomocy żywnościowej, mających na celu ich włączenie społeczne. • Wsparcie organizacji partnerskich w pozyskiwaniu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn celem jej przekazania do odbiorców Programu. Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy. Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiada ośrodek pomocy społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym. Dodatkowe informacje na internetowej stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/program-fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

Data wprowadzenia: 2023-11-07 1129
Data upublicznienia:
Art. czytany: 542 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Klimaszewska Magdalena
» Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus
2023-05-17 1126
Zmiana kryterium dochodowego

Szanowni Państwo

w związku z pismem Ministerstwa Rodziny i Pol...

» Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
2022-02-21 1113
Podprogram 2021

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Ostat. 10 wiadomości:

» Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Program 2023
» PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE na POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ
» Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus
» Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
» Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie
ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin
NIP 846-145-24-83 REGON 790734718


Dane do faktury:
- nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP 846-159-78-91
- płatnik/odbiorca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin