(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Stypendium o charakterze socjalnym
Menu:
Menu ogólne
Aktualności
Wnioski do pobrania
EPUAP
Kontakt
Ogłoszenia o pracę
RODO - klauzule informacyjne
Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Archiwum
Dostępność
Deklaracja dostępności
Prawo lokalne
Statut
Zarządzenia
Dane statystyczne
Ocena zasobów pomocy społecznej
Sprawozdania finansowe
Formy pomocy
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Asystent rodziny
Czyste powietrze
Dodatek osłonowy
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Fundusz alimentacyjny
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę
Karta Dużej Rodziny
Komisja Alkoholowa
Opieka wytchnieniowa
Pomoc społeczna
Przeciwdziałanie przemocy
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Stypendium o charakterze socjalnym
Świadczenia rodzinne
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Program "Wspieraj Seniora"
Świadczenie wychowawcze
Ostatnie 5 wiadomości:
» 20 lat Polski w Unii Europejskiej
» Sprawozdanie finansowe 2023
» Bezpłatne komputerowe badanie wzroku
» Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Program 2023
» MAMMOGRAFIA
Ilość wiadomości z działu 'Stypendium o charakterze socjalnym': 1
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sztabin

Informacje

Uczeń zamieszkały na terenie Gminy Sztabin może otrzymać pomoc materialną o charakterze socjalnym ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego w postaci:

1. stypendium szkolnego,
2. zasiłku szkolnego.


Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na:

• wniosek rodziców, opiekunów prawnych, osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem albo pełnoletniego ucznia,
• wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztabinie od 1 września do 15 września danego roku szkolnego.


Stypendium szkolne

Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:

• uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkól artystycznych o uprawnieniach szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
• wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, tj. do ukończenia 18 roku życia.


Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Formą zasiłku szkolnego jest świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Przyznanie i wysokość zasiłku szkolnego jest zależne od sytuacji rodzinnej, ucznia, rodzaju i skutków zdarzenia losowego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku szkolnego.

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego:

1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 600,00 zł.
2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym polega na zwrocie kosztów związanych z nauką danego ucznia, które wnioskodawca udowodni przedstawiając oryginalne faktury lub rachunki na kwotę przyznanego stypendium (nie mylić z paragonem fiskalnym) wystawionych na Wnioskodawcę lub ucznia.
4. Zwrotu poniesionych wydatków Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie dokonuje po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa.
5. Wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej, zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sztabin (Uchwała Nr VIII/35/2015 Rady Gminy Sztabin z dnia 17 czerwca 2015 r.).
6. Wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
7. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
8. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Celem pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie jest zaspokojenie potrzeb życiowych rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji w ich codziennej egzystencji, ale pomoc dla konkretnego ucznia w uzyskaniu właściwego dostępu do edukacji, mimo niekorzystnej sytuacji finansowej rodziny.


Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosimy o składanie kompletnej dokumentacji oraz podawanie aktualnych numerów telefonów.Data wprowadzenia: 2021-04-01 0924
Data upublicznienia:
Art. czytany: 1873 razy

» Forma rozliczenia poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych faktur zgodnie z Uchwałą - rozmiar: 147318 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Uchwała Nr VIII/35/2015 Rady Gminy Sztabin z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu - rozmiar: 419184 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Wniosek o przyznanie świadczenienia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - Sztabin - rozmiar: 183845 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Cybulska Patrycja
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Ostat. 10 wiadomości:

» Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sztabin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie
ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin
NIP 846-145-24-83 REGON 790734718


Dane do faktury:
- nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP 846-159-78-91
- płatnik/odbiorca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin