(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Menu:
Menu ogólne
Aktualności
Wnioski do pobrania
EPUAP
Kontakt
Ogłoszenia o pracę
RODO - klauzule informacyjne
Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Archiwum
Dostępność
Deklaracja dostępności
Prawo lokalne
Statut
Zarządzenia
Dane statystyczne
Ocena zasobów pomocy społecznej
Sprawozdania finansowe
Formy pomocy
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Asystent rodziny
Czyste powietrze
Dodatek osłonowy
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Fundusz alimentacyjny
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę
Karta Dużej Rodziny
Komisja Alkoholowa
Opieka wytchnieniowa
Pomoc społeczna
Przeciwdziałanie przemocy
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Stypendium o charakterze socjalnym
Świadczenia rodzinne
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Program "Wspieraj Seniora"
Świadczenie wychowawcze
Ostatnie 5 wiadomości:
» 20 lat Polski w Unii Europejskiej
» Sprawozdanie finansowe 2023
» Bezpłatne komputerowe badanie wzroku
» Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Program 2023
» MAMMOGRAFIA
Ilość wiadomości z działu 'Dodatki mieszkaniowe i energetyczne': 1
Dodatek mieszkaniowy

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2021)
• Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw, wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 ze zm.)

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy :
• najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych,
• osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu,
• osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
• innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
• osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.
Dodatek mieszkaniowy może być przyznany tylko na podstawie jednego z wymienionych tytułów.

Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powinna złożyć wniosek wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku i inne dokumenty. Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkość powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz wyposażeniu technicznym domu.

Kryterium dochodowe:
Do otrzymania dodatku uprawnione są gospodarstwa domowe, w których w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka rodziny nie przekroczył 40 % lub 30 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku. (40 % w gospodarstwie jednoosobowym, 30 % w gospodarstwie wieloosobowym).

W przypadku, gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku, jeżeli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.
Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.
Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym.
Obliczanie dodatku mieszkaniowego:
Pierwszy warunek w określaniu wysokości dodatku: dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy ustawowo określoną kwotą wydatków przypadających na powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę ubiegającą się o dodatek.
Drugi warunek w określaniu wysokości dodatku: dodatek nie może być wyższy niż różnica między wydatkami na normatywną powierzchnię mieszkania a procentowym udziałem dochodu rodziny w wydatkach:
- 15 % dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie jednoosobowym,
- 12 % dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie dwuosobowym, trzyosobowym lub czteroosobowym,
- 10 % dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie pięcioosobowym osobowym i więcej.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, musimy mieć nie większą niż ustalona w ustawie tzw. normatywną powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. W przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może ona przekraczać:
1 osoba – 35 m 2 ( + 30 % = 45,50 m ²)
2 osoby – 40 m 2 ( + 30 % = 52,00 m ²)
3 osoby – 45 m 2 ( + 30 % = 58,50 m ² )
4 osoby – 55 m 2 ( + 30 % = 71,50 m ² )
5 osób – 65 m 2 ( + 30 % = 84,50 m ² )
6 osób – 70 m 2 ( + 30 % = 91,00 m ² )

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m ².

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m ² , jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O zamieszkiwaniu w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Organ orzekający w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub faktyczna liczba wspólnie zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji o dochodach. Niewyrażenie zgodny na przeprowadzenia wywiadu stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego. W trakcie wywiadu pracownik socjalny może żądać od rodziny złożenia oświadczenia o stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia o stanie majątkowym stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

W przypadku, gdy okaże się, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych, osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy będzie musiała zwrócić nienależnie pobrane kwoty w podwójnej wysokości.

Jeżeli okaże się, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, dodatek mieszkaniowy zostaje wstrzymany do czasu uregulowania zaległości. Nieuregulowanie zaległości w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku spowoduje wygaśnięcie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. Jeżeli zaległości zostaną uregulowane przed upływem w/w terminu, dodatek za okres, w którym wstrzymana była jego wypłata zostanie zwrócony.

Przy obliczaniu wysokości dodatku mieszkaniowego brane są pod uwagę wydatki ponoszone w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy. Do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się: czynsz, opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, inne niż w/w opłaty za używanie lokalu mieszkalnego, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.
Nie stanowią wydatków koszty ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną.
Osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego może otrzymać ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku, jeżeli w mieszkaniu nie ma instalacji doprowadzającej energię cieplną do celów ogrzewania, instalacji ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalny.

Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:
1) wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
2) opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.

Jeżeli wydatki są naliczone za okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się je na okresy miesięczne.
Jeżeli w okresie na jaki został przyznany dodatek mieszkaniowy zmienią się dane zawarte we wniosku lub deklaracji, nie mają one wpływu na wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie złożenia wniosku.
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Termin i sposób załatwienia
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Dodatek mieszkaniowy przekazywany jest do 10-go dnia każdego miesiąca na konto zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. W tym samym terminie wypłaca się ryczałt na zakup opału.

Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie prawa do dodatku mieszkaniowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie.

Wnioski o dodatek mieszkaniowego wraz z innymi dokumentami prosimy składać na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie
ul. Augustowska 45/1
16-310 Sztabin

Telefon do kontaktu:
87 64 10 203 wew. 6

W załącznikach znajduje się wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, deklaracja o wysokości dochodów oraz zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za pracę.


Data wprowadzenia: 2021-04-16 1022
Data upublicznienia:
Art. czytany: 2047 razy

» Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres - rozmiar: 536954 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - rozmiar: 545654 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za pracę - rozmiar: 80730 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Cybulska Patrycja
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Ostat. 10 wiadomości:

» Dodatek mieszkaniowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie
ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin
NIP 846-145-24-83 REGON 790734718


Dane do faktury:
- nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP 846-159-78-91
- płatnik/odbiorca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin