(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Przeciwdziałanie przemocy » Procedura "Niebieskie Karty"
Menu:
Menu ogólne
Aktualności
Wnioski do pobrania
EPUAP
Kontakt
Ogłoszenia o pracę
RODO - klauzule informacyjne
Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Archiwum
Dostępność
Deklaracja dostępności
Prawo lokalne
Statut
Zarządzenia
Dane statystyczne
Ocena zasobów pomocy społecznej
Sprawozdania finansowe
Formy pomocy
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Asystent rodziny
Czyste powietrze
Dodatek osłonowy
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Fundusz alimentacyjny
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę
Karta Dużej Rodziny
Komisja Alkoholowa
Opieka wytchnieniowa
Pomoc społeczna
Przeciwdziałanie przemocy
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Stypendium o charakterze socjalnym
Świadczenia rodzinne
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Program "Wspieraj Seniora"
Świadczenie wychowawcze
Ostatnie 5 wiadomości:
» Bezpłatne komputerowe badanie wzroku
» Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Program 2023
» MAMMOGRAFIA
» Rehabilitacja psychiatryczna
» DODATEK OSŁONOWY
Ilość wiadomości z działu 'Procedura "Niebieskie Karty"': 1
Procedura 'Niebieskie Karty'

Opis procedury


PAMIĘTAJ!
NIKT NIE MA PRAWA BIĆ ANI PONIŻAĆ INNYCH.

PRZEMOC JEST PRZESTĘPSTWEM, A SPRAWCA JAKO JEDYNY PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SWOJE CZYNY.

OFIARA MA PRAWO DO OBRONY I WSPARCIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO.

MILCZĄC PRZYZWALAMY NA PRZEMOC.

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA KRZYWDĘ ! REAGUJ NA PRZEMOC !
Jeśli jesteś świadkiem przemocy lub jej doświadczasz?
Jesteś w posiadaniu informacji o krzywdzeniu innych osób, zwłaszcza dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych?

NIE ZWLEKAJ !

Skontaktuj się z pracownikiem socjalnym, Zespołem Interdyscyplinarnym, członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztabinie, przedstawicielem oświaty lub policji.
Razem łatwiej znaleźć właściwe rozwiązanie problemu i podjąć odpowiednie działania.PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”

Procedura „Niebieskie Karta” to postępowanie obejmujące działania wielu służb w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Ma na celu zatrzymanie przemocy domowej oraz pomoc w wychodzeniu z tej trudnej sytuacji. Działania te są indywidualnie dostosowane do potrzeb danej rodziny. Warunki realizowania procedury, zadania służb oraz formularz „Niebieska Karta” określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2023 roku.

O wszczęcie procedury można poprosić przedstawiciela:
• policji,
• gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
• oświaty (np. nauczyciel, pedagog, dyrektor szkoły),
• ochrony zdrowia (np. lekarz, ratownik medyczny),
• jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (np. pracownik socjalny).


UWAGA !!!
PODJĘCIE DZIAŁAŃ W RAMACH PROCEDURY NIE WYMAGA ZGODY OSOBY DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ W RODZINIE !!!Procedurę wszczyna się z urzędu lub na prośbę osoby, która zgłasza problem przemocy we własnej lub innej niż własna rodzinie. Wszczęcie następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” przez przedstawiciela jednej z instytucji wyżej wymienionych.

Kolejnym krokiem jest przekazanie osobie doznającej przemocy formularza „Niebieska Karta - B”, który zawiera informacje o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy oraz miejscach, gdzie można uzyskać pomoc.

Oryginał wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” w przypadku gminy Sztabin przekazuje się niezwłocznie przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztabinie.

W ciągu następnych 3 dni Zespół Interdyscyplinarny ma obowiązek powołać grupę diagnostyczno - pomocową do pracy z konkretną rodziną.

Na spotkanie w/w grupy w pierwszej kolejności zaprasza się osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przy czym należy podkreślić, iż nie dotyczy to dzieci. Jeśli osoba doznająca przemocy nie przyjdzie na spotkanie, nie wstrzymuje to prowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w danej rodzinie.

Jeśli osoba doznająca przemocy przyjdzie na spotkanie, grupa robocza dokonuje pogłębionej analizy sytuacji rodziny. Na jej podstawie wypełniany jest formularz „Niebieska Karta – C” i opracowywany jest indywidualny plan pomocy rodzinie. W zależności od potrzeb proponowana jest pomoc psychologiczna, prawna, socjalna czy medyczna.

Kolejnym krokiem jest wezwanie na spotkanie zespołu lub grupy roboczej osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. Podczas spotkania jest ona informowana na temat zjawiska przemocy oraz na temat grożących jej konsekwencjach prawnych w przypadku niezaprzestania stosowania zachowań przemocy. Ma również możliwość uzyskania informacji na temat miejsc, w których udzielana jest pomoc psychologiczna czy prowadzących programy terapeutyczne i korekcyjno-edukacyjne. Na podstawie tej rozmowy wypełniany jest formularz „Niebieska Karta – D”.

Jeżeli osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, nadużywa alkoholu, grupy mają możliwość skierować do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztabinie wniosek o podjęcie wobec niej działań zmierzających do zobowiązania jej do leczenia odwykowego.

Spotkania z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, oraz osobami, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie.

W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego (czyli osoby, która w danym momencie zajmuje się dzieckiem). Podobnie jak u ofiary dorosłej wypełnia się formularz „Niebieska Karta – A”, a formularz „Niebieska Karta –B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Osobie, której przekazana kartę B, w dalszym postępowaniu jest partnerem służb w dbaniu o interesy dziecka.

Warto podkreślić fakt, że służby uruchamiające procedurę „Niebieskie Karty” niezależnie od konieczności przekazania sprawy do Zespołu Interdyscyplinarnego, są zobowiązane do prowadzenia działań zgodnych ze swoimi kompetencjami, chroniących bezpieczeństwo osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie.

Zakończenie procedury następuje się w przypadku ustania przemocy domowej i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo w przypadku rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.


UWAGA !!!
Przedstawiciele służb biorących udział w procedurze „Niebieskie Karty” pisemnie zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie pracy z rodzinami.Data wprowadzenia: 2021-04-14 0801
Data upublicznienia:
Art. czytany: 1236 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grześko Anna
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zespół Interdyscyplinarny
Procedura "Niebieskie Karty"
Informator dla osób stosujących przemoc
Ostat. 10 wiadomości:

» Procedura 'Niebieskie Karty'

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie
ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin
NIP 846-145-24-83 REGON 790734718


Dane do faktury:
- nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP 846-159-78-91
- płatnik/odbiorca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin