(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Menu ogólne
Aktualności
Wnioski do pobrania
EPUAP
Kontakt
Ogłoszenia o pracę
RODO - klauzule informacyjne
Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Archiwum
Dostępność
Deklaracja dostępności
Prawo lokalne
Statut
Zarządzenia
Dane statystyczne
Ocena zasobów pomocy społecznej
Sprawozdania finansowe
Formy pomocy
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Asystent rodziny
Czyste powietrze
Dodatek osłonowy
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Fundusz alimentacyjny
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę
Karta Dużej Rodziny
Komisja Alkoholowa
Opieka wytchnieniowa
Pomoc społeczna
Przeciwdziałanie przemocy
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Stypendium o charakterze socjalnym
Świadczenia rodzinne
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Program "Wspieraj Seniora"
Świadczenie wychowawcze
Ostatnie 5 wiadomości:
» 20 lat Polski w Unii Europejskiej
» Sprawozdanie finansowe 2023
» Bezpłatne komputerowe badanie wzroku
» Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Program 2023
» MAMMOGRAFIA
 • Aktualności
 • Informacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

  Informacja  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informuję, że w dniu 23 października 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej'- edycja 2023 (dalej: Program).

  Na realizację Programu w 2023 r. przeznaczono 505 mln zł z Funduszu Solidarnościowego. O uzyskanie środków z Funduszu Solidarnościowego mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego. W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100% kosztów realizacji zadania.
  Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu (gminy/powiatu) nie może być wyższa niż 3 mln złotych.

  Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Wydatki poniesione na realizację zadań w ramach Programu w tym terminie zostaną uznane za kwalifikowalne wydatki.

  Tryb i terminy naboru wniosków do Programu:
  - gmina/powiat składa wniosek (załącznik 1 do Programu wraz z załącznikami nr 1 i nr 2 do wniosku) do Wojewody Podlaskiego do 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).
  - Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej w terminie do dnia 25 listopada 2022 r.

  Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

  W oparciu o zapisy Programu (cz. XI. Zadania podmiotów realizujących Program) zwracam się z prośbą, aby informacje o naborze wniosków do Programu zostały upublicznione przez wszystkie samorządy co najmniej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej danej gminy/powiatu oraz ośrodka pomocy społecznej danej gminy/powiatu albo centrum usług społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.

  Szczegółowe informacje o Programie wraz z wzorami formularzy znajdują się na stronie:

  http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-
  edycja-2022

  Sposób złożenia wniosku przez gminę/powiat:
  1. Wniosek na środki finansowe należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP przesyłając na adres Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  2. Wniosek oraz załączniki muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym wójta, burmistrza/prezydenta miasta/starosty lub osoby upoważnionej.
  3. W przypadku podpisywania wniosku przez osobę upoważnioną wraz z wnioskiem należy złożyć dokument uprawniający do złożenia podpisu. Jednocześnie informuję, że we wzorze wniosku na środki finansowe (załącznik nr 1 do
  Programu) nie zostały uwzględnione kolumny pozwalające na wpisanie planowanej liczby osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz planowanej liczby godzin usług asystencji osobistej dla osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną. Wypełniając wniosek (Zał. 1 do Programu), w przypadku planowania objęcia wsparciem tej grupy osób, uprzejmie proszę o dodanie kolejnego wiersza do formularza, w którym w pierwszej kolumnie należy wpisać: „osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną”, następnie liczbę tych osób wpisujemy w dodanym wierszu w kol. 4c, a liczbę godzin planowanego wsparcia dla tej grupy osób wpisujemy w kol. 5c. Dane w kolumnach 4 i 5 powinny stanowić jedną ogólną liczbę będąca sumą wszystkich osób i wszystkich godzin planowanego wsparcia. Podobne rozwiązanie należy zastosować przy wypełnianiu załączników 1 i 2 do wniosku. W zał. 1 (Kalkulacja kosztów) w pierwszej tabeli proszę wstawić kolejny wiersz (nad wierszem podsumowującym) i w kolumnie 1 wpisać: „Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną”, a w dalszych kolumnach dodanego wiersza wpisać informacje o tej grupie osób. W załączniku do wniosku nr 2 (Informacje opisowe) należy również uwzględnić tę grupę osób, jeśli na jej rzecz będą realizowane usługi asystenckie.

  Zachęcam wszystkie jednostki samorządowe do wnioskowania o środki finansowe na wsparcie osób z niepełnosprawnością, tj. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mieszkających na terenie każdej gminy i każdego powiatu.

  Sprawę prowadzi P. Jadwiga Milewska adres e-mail: jmilewska@bialystok.uw.gov.pl

  Z poważaniem
  Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

  Ewa Feszler
  Dyrektor Wydziału
  Polityki Społecznej


  Data wprowadzenia: 2022-10-26 1345
  Data upublicznienia: 2022-10-26
  Art. czytany: 1138 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Cybulska Patrycja
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Sztabinie

  ______________________

  Godziny urzędowania:

  Poniedziałek - Piątek
  7:00-15:00
  ______________________

  Czyste Powietrze, Dodatek osłonowy, Świadczenia rodzinne:
  87 64 10 207

  Pomoc społeczna,
  Karta Dużej Rodziny:

  87 64 10 203 wew. 4

  Dodatek mieszkaniowy,
  Stypendium szkolne:

  87 64 10 203 wew. 6

  Fundusz alimentacyjny:
  87 52 34 014
  ______________________

  INFORMACJA!

  Dział świadczeń
  rodzinnych przyjmuje
  wnioski w godzinach:

  Poniedziałek - Piątek
  8.00-12.30


  ______________________

  STRONY LOKALNYCH URZĘDÓW


  ______________________

  BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNO - PSYCHOTERAPEUTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W AUGUSTOWIE
  ______________________
  ______________________
  Logowanie

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie
  ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin
  NIP 846-145-24-83 REGON 790734718


  Dane do faktury:
  - nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP 846-159-78-91
  - płatnik/odbiorca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin